Stichting Canadian War Graves

Faces to Graves

 

Een bijzondere samenwerking tussen de steden die een herinneringsplaats hebben voor soldaten uit WOII wil gaan zorgen dat alle gevallen militairen op deze plaatsen in herinnering blijven door hun persoonlijke verhaal te reconstrueren en deze zo blijvend een gezicht te geven: Faces to Graves

De nieuw opgerichte Stichting Canadian War Graves Nederland, een samenwerking tussen Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten, wil alle Canadese militairen die begraven zijn op een van de grote begraafplaatsen in deze steden en op kleinere begraafplaatsen op andere plaatsen in ons land, blijvend in herinnering houden door hen met foto’s en levensverhalen een gezicht te geven.

De volgende opdracht is dat al deze informatie voor het publiek toegankelijk moet worden gemaakt. Er is al heel veel (foto)materiaal verzameld. Uit de door nabestaanden en derden aangeleverde informatie zijn al van bijna duizend gevallenen biografieën samengesteld. De Stichting wil hiervoor een Digitaal Monument (www.canadianwargraves.nl) ontwikkelen waarop al deze informatie online te raadplegen is.

In Bergen op Zoom is voor dit doel een researchteam samengesteld dat bestaat uit een redacteur, een aantal onderzoekers en scholieren. Scholen ondersteunen dit project door het als profielwerkstuk voor de scholieren aan te bieden . Het researchteam werkt zeer nauw samen met de Stichting Canadian War Graves Nederland. In het nog te realiseren informatiecentrum bij het Canadese en Britse ereveld in Bergen op Zoom zullen de resultaten van Faces to Graves straks prominent deel uitmaken van de expositie en tentoonstelling

CANADIAN WAR GRAVES FOUNDATION

FACES TO GRAVES

 

A special partnership between the cities with WWll remembrance sites wants to ensure that all the soldiers who fell in these places remain in living memory by reconstructing their personal story and giving it a permanent face: Faces to Graves

The newly established foundation Canadian War Graves in the Netherlands, a partnership between Bergen op Zoom, Groesbeek and Holten, wants all Canadian soldiers who are buried in the large cemeteries in these cities and in smaller cemeteries across the country to be kept in living memory; giving them a face by means of photos and life stories

The following task is to make all this information accessible to the public. A lot of (photographic) material has already been collected. From the information provided by relatives and third parties, biographies have been compiled for nearly a thousand fallen soldiers. The Foundation wants to develop a Digital Monument (www.canadianwargraves.nl) on which all this information can be obtained online.

In Bergen op Zoom, a research team has been established for this purpose, consisting of an editor, a number of researchers and students. Schools are supporting this project by offering it as a work assignment for their pupils. The research team works very closely with the Canadian War Graves in the Netherlands Foundation. At the planned Information Centre at the Canadian and British Military Cemetery in Bergen op Zoom, the results of Faces to Graves will soon be a prominent part of the exhibition.

De projecten van Helden van de Schelde

 

Er staan veel evenementen en initiatieven op stapel in de jubileumtijd. De Slag om de Schelde en de Bevrijding van de Brabantse Wal zijn onderwerpen die velen tot de verbeelding spreken.

De projecten die worden georganiseerd en op deze website beschreven worden, hebben ook als doel om andere geïnteresseerden te inspireren tot eigen ideeën. Daarom is deze website steeds groeiend, want in de aanloop naar 2019 zullen ook andere projecten worden gestart en aangemeld.

Het belangrijkste uitgangspunt voor iedereen die een mooi  initiatief wil starten binnen Helden aan de Schelde: laat de waarden van vrede, vrijheid, democratie, moed en opoffering een verhaal vertellen dat – in wat voor vorm dan ook – generaties kan inspireren.

Blijf op de hoogte

Deze website wordt de komende tijd gevuld met alle regionale initiatieven die gekoppeld zijn aan de viering van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal. Evenementen, tentoonstellingen, markten, opvoeringen, alles wat het beeld en de emotie versterkt die de Helden van de Schelde in zich hebben.

Met het contactformulier dat je op de homepagina vindt, kom je op de verzendlijst voor een regelmatige update rond de campagne Helden van de Schelde en de initiatieven die daarbij zijn aangesloten

Helden van de Schelde | Stichting Bevrijding Brabantse Wal is aangesloten bij