Raad van Advies

 

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal kan rekenen op de ondersteuning van de Raad van Advies. Deze Raad is in het voorjaar van 2017 opgericht en acteert onder voorzitterschap van burgemeester Ruud van den Belt van de gemeente Steenbergen.

Zoals de naam aangeeft, is de Raad van Advies bedoeld om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Stichting Bevrijding Brabantse Wal. Het netwerk van de leden van de Raad kan worden ingezet om bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting.

Om zitting te nemen in de Raad van Advies zijn onder meer benaderd de ambassadeur van Canada in Nederland, de Commissarissen van de Koning in Brabant en Zeeland en de burgemeesters van Bergen op Zoom en Woensdrecht. De komende periode zal de Raad zich uitbreiden met mensen die vanuit hun achtergrond en positie waarde kunnen toevoegen aan de doelstellingen van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal.

Aanbevelingsbrief campagne Helden van de Schelde van de Burgemeesters van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Advisory Council for the Brabantse Wal Liberation Foundation

(Stichting Bevrijding Brabantse Wal)

The Brabantse Wal Liberation Foundation has the unfailing support of the Advisory Council. This Council was established in the spring of 2017 and acts under the chairmanship of Mayor Ruud van den Belt of the municipality of Steenbergen.

As the name implies, the Advisory Board is intended to provide solicited and unsolicited advice to the Brabantse Wal Liberation Foundation. The networks of the members of the Board can be approached to contribute to the realisation of the objectives of the Foundation.

Such dignitaries as the Canadian Ambassador to the Netherlands, the King’s Commissioners in Brabant and Zeeland and the Mayors of Bergen op Zoom and Woensdrecht  have been approached to  sit on the Board of the Advisory Council. In the coming period, the Council will increase its membership with people who, from their background and position, can add value to the objectives of the Brabantse Wal Liberation Foundation.

Ruud van den Belt:

‘Vanuit mijn eigen achtergrond en als veteraan weet ik maar al te goed de betekenis van vrede en vrijheid; dat daarvan in grote delen van de wereld geen sprake is en waar die vrijheid wel bestaat, ze buitengewoon kwetsbaar is. Ik zet me dan ook graag en vol overtuiging in voor de doelstellingen van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, eenvoudigweg omdat dit in het belang is van ons allemaal.’

Ruud van den Belt:

‘From my own background, and as a veteran, I know all too well the meaning of peace and freedom; that there is no such thing in large parts of the world, and, where such freedom does exist, it is extremely vulnerable. I therefore gladly and confidently commit myself to the objectives of the Brabantse Wal Liberation Foundation, simply because this is in the interest of us all.’

Memorandum of Understanding

 

Op initiatief van de Canadese stad Edmonton, onderhoudt Bergen op Zoom sinds 2013 een vriendschapsband met deze stad. Een van de regimenten die betrokken was bij de bevrijding van Bergen op Zoom en omgeving, is in Edmonton gevestigd.

De relatie tussen Edmonton en  Bergen op Zoom is vervat in een Proclamatie van Vriendschap. De redactie van deze proclamatie vormde de inspiratie voor een ander belangrijk document: Op 27 oktober 2014 werd in Bergen op Zoom, in het bijzijn van de Gouverneur Generaal van Canada, een Memorandum of Understanding getekend.

De ondertekenaars waren de Canadese Ambassadeur, de Commissarissen van de Koning in Brabant en Zeeland en de burgemeester van Bergen op Zoom als vertegenwoordiger van de Brabantse Wal regio. Het Memorandum sorteert voor op nauwe samenwerking tussen de spelers, om meer werk te maken van de relatie met Canada. Het Memorandum duidt de oorsprong van de relatie, namelijk de bevrijding in 1944. Daarnaast geeft het Memorandum richting op het beter onder de aandacht brengen van de Slag om de Schelde en stuurt aan op economische en educatieve uitwisseling.

Het Memorandum of Understanding van 27 oktober 2014 is voor het programma-aanbod zoals dat aanbod in deze prospectus is vermeld een belangrijk kader.

Memorandum of Understanding

 

The Canadian city of Edmonton initiated a bond of friendship with Bergen op Zoom in 2013, which is still in force. One of the regiments that was involved in the liberation of Bergen op Zoom and the surrounding area is located in Edmonton.

The relationship between Edmonton and Bergen op Zoom is set out in a Proclamation of Friendship. The drafting of this Proclamation inspired the creation of another important document. On 27 October 2014, a Memorandum of Understanding was signed in the presence of the Governor General of Canada.

The signatories were the Canadian Ambassador, the King’s Commissioners in Brabant and Zeeland and the Mayor of Bergen op Zoom as representative of the Brabantse Wal region. The Memorandum is designed to ensure close cooperation between the participants in order to take the relationship with Canada further. The Memorandum indicates the origin of the relationship, namely the liberation in 1944. In addition, the Memorandum provides direction for raising awareness of the Battle of the River Scheldt and working towards further economic and educational exchanges.

The Memorandum of Understanding of 27 October 2014 provides an important framework for the programme which is set out in this prospectus.

De projecten van Helden van de Schelde

 

Er staan veel evenementen en initiatieven op stapel in de jubileumtijd. De Slag om de Schelde en de Bevrijding van de Brabantse Wal zijn onderwerpen die velen tot de verbeelding spreken.

De projecten die worden georganiseerd en op deze website beschreven worden, hebben ook als doel om andere geïnteresseerden te inspireren tot eigen ideeën. Daarom is deze website steeds groeiend, want in de aanloop naar 2019 zullen ook andere projecten worden gestart en aangemeld.

Het belangrijkste uitgangspunt voor iedereen die een mooi  initiatief wil starten binnen Helden aan de Schelde: laat de waarden van vrede, vrijheid, democratie, moed en opoffering een verhaal vertellen dat – in wat voor vorm dan ook – generaties kan inspireren.

Blijf op de hoogte

Deze website wordt de komende tijd gevuld met alle regionale initiatieven die gekoppeld zijn aan de viering van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal. Evenementen, tentoonstellingen, markten, opvoeringen, alles wat het beeld en de emotie versterkt die de Helden van de Schelde in zich hebben.

Met het contactformulier dat je op de homepagina vindt, kom je op de verzendlijst voor een regelmatige update rond de campagne Helden van de Schelde en de initiatieven die daarbij zijn aangesloten

Helden van de Schelde | Stichting Bevrijding Brabantse Wal is aangesloten bij